Tìm hiểu về Marketing, Digital Marketing qua 8 slide nội dung rất cơ bản dễ hiểu, ko quá đi sâu vào các thuật ngữ!

⭐️ Tutorial Contents ⭐️

⌨️ (0:00:00) 0 – Giới thiệu

⌨️ (0:01:15) 1 – Marketing là gì?

⌨️ (0:03:18) 2 – Ví dụ thực thế VietinBank, Kangaroo

⌨️ (0:08:08) 3 – Digital Marketing là gì?

⌨️ (0:09:20) 4 – Cấu thành Digital Marketing

⌨️ (0:12:33) 5 – Kỹ năng, kiến thức để làm Marketing

⌨️ (0:18:58) 6 – Tổng kết chung