Đường xa mỏi gối cầu huyền đạo
Lòng gần vững chí thưởng long chi
Long chi trà nhu bạch long vĩ
Đắc đạo vô trí thoát kinh thi