Người lặng mồi câu cá
Cá động nước câu người
Không người hay không cá
Không mồi hay không nước
Câu cá không mồi câu
Người câu cá câu mình
Người lặng mình câu cá